Hệ thống máy nước nóng tại Bệnh Viện Từ Dũ – TP. HCM

Hệ thống máy nước nóng tại Bệnh Viện Từ Dũ – TP. HCM

Hệ thống máy nước nóng tại Bệnh Viện Từ Dũ – TP. HCM

Thông tin về Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Bệnh Viện Từ Dũ – TP. HCM

  • Sử dụng hệ thống ống thu nhiệt chân không làm nóng nước từ năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 12,000 lít.
  • Cung cấp cho các phòng của bệnh viện phụ sản Từ Dũ.
  • Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn cưỡng bức.

Hình ảnh của hệ thống: